Ismaili Pipe Band, Canada

Performance: Music

Showcase: 7 July

Artists:

Shahmir Khowaja
Sanilali Sunesara
Zikarali Maknojia
Munish Dhuka
Kaim Kadiwal
Nadeem Dauva
Aakil Karovaliya
Safan Karedia
Ayaz Maknojia
Saif Ali Kadiwala
Saif Prasla
Ashish Karedia
Ayshad Momin
Aakib Kadiwal
Shahil Karedia
Munif Sunesara
Mubin Maknojia
Shakib Karedia
Saif Ali Dhuka
Kaihan Badarpura