Kareem Ghali, United Kingdom

Performance: Music

Showcase: 7 July