આપણા પ્યારા મૌલાના હાઝર ઇમામે નવરોઝના પ્રસંગે મહેરબાનીપૂર્વક જગતભરની જમાતો ઉપર એક તાલીકા મુબારકની નવાજેશ ફરમાવેલ છે, જેને The Ismaili મારફત શેર કરવામાં આવેલ છે.