સાલગિરહ મુબારકના પ્રસંગે મૌલાના હાઝર ઇમામે કરમબક્ષિશ કરી જગતભરની જમાતો ઉપર એક તાલીકા મુબારકની નવાજેશ ફરમાવેલ છે જેને ધી ઇસ્માઈલી દ્વારા શેર કરવામાં આવેલ છે