راهنمای عملی تعلیم و تربیه

تعلیم و تربیه آقاخان افتخار دارد که این "راهنمای عملی تعلیم و تربیه "را به شما ارائه می کند

این رهنمود به والدین و متعلمی اجازه میدهد تا با سیستم تعلیمی فرانسه و سطح توقع نظر به هر صنف آشنای حاصل نموده و در مورد نکات مواظبت شما را آگاه سازد.

سیستم تعلیمی فرانسه

در فرانسه، تعلیم و تربیه از سن  3سال .گ ایل سن  16سال .گ اجباری و رایگان است.

کیفیت مکاتب

آموزش با کیفیت همیشه ییک از دغدغه های اصیل والدین بوده است.
این م  ٔسولیت والدین است تا از دریافت تعلیم و تربیه با کیفیت برای توسعه فردی و همچنان برای آینده اطفال

خویش اطمینان حاصل نمایند.
.
بدین منظور، انتخاب محل زندگ، انتخاب یک محیط خوب و انتخاب یک مکتب خوب از ابتدای تحصیل کودک مهم یم باشد.

مکاتب خصوصی

والدین باید برای خانه پری دوسیه ثبت نام حداقل یک یا دو سال قبل با مدیر مکتب تماس بگ  یند.

برای تایید ثبت نام نها  ی کودک باید دوسیه به مدیر مکتب بازگردانده شود.

هزینه یک مکتب خصویص "تحت قرارداد "به طور متوسط ب    .ی  400تا  650یورو در سال است.

در یک مکتب "خارج از قرارداد "هزینه بطور متوسط  200ایل  400یورو در ماه است و نه در سال.

رده بندی مکاتب

بر .خ از سازمان ها مکاتب متوسطه و لیسه ها را درجه بندی یم نمایند .از شما دعوت بعمل یم

آید تا قبل از انتخاب مکتب با آنها مشورت نمائید.

مخصوص oا زما .ی که فرزند شما از دوره ابتدائیه به متوسطه یا از متوسطه به لیسه یم رود.

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلییس باید یک اولویت عمده باشد.

انگلییس یک زبان ب    .ی الملیل است که در رسارس جهان صحبت یم شود.

برای فرزندان تان فرصت بدهید که زبان انگلییس را از دوره کودکستان بیاموزند.

همه ای تیم بورد تعلیم و تربیه آقاخان امیدوار است که این سند شما

را در طول دوره تحصییل فرزندتان راهنما  ی کند.

فرید علیبای
رئیس بورد تعلیم و تربیه آقاخان برای فرانسه

[email protected]