رخدادهای جاری در افغانستان، مایه‌ی نگرانی جماعت در سراسر جهان شده است و هدف این اطلاعیه به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی به‌روز‌شده در این زمینه است

English | فارسی